Ден на служителя в държавната администрация се пада на 23 юни 2024

Обявен с Решение 48 на Министерски съвет от 27 януари 2006 г.